California - Rotary Playland Monkey - Fresno

cimg2222.jpg